ഇതൊക്കെയാണ് വൻ മാജിക്കിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന ട്രിക്കുകൾ !

മാജിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി രിക്കും മാജിക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതിന്റെ കൺ കെട്ട് ശരിക്കും അറിയുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ,
സത്യത്തിൽ മാജിക് എന്നത് മന്ത്രം ചൊല്ലിയോ അമാനുഷിക കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ല നടക്കുന്നത് ഏത് മാജിക്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് കൺ കെട്ട് വിദ്യ തന്നെ ആണ് വേറെ അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
എന്നാൽ ഈ വിദ്യകൾ ഓരോന്ന് ആയി തെറ്റു കൂടാതെ ചെയ്യാൻ നല്ല പരിശീലനം തന്നെ വേണം സത്യത്തിൽ മാജിക്ക് ഷോ യിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെ ആണ് മാജിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *