കേരളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 10. സ്ഥലങ്ങൾ

ലോക സഞ്ചാരികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്,

ബീച്ചുകളും ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളും കായൽ തീരങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട വൈ വിദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളം , അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പല സഞ്ചാരികളും ഒറ്റ അടിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കാണാം എന്ന രീതി യിൽ കേരളത്തെ തന്നെ തിരഞ്ഞെ ടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയറില്ല കേരളത്തിന് പുറത്തു ള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നൂറ് നാവ് ആയിരിക്കും പലരുടെയും സ്വപ്നം പോലും അമേരിക്ക പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കാണുക എന്നത് ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് കേരളം തന്നെ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 10, സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *