ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലുടന്‍ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാര്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു; സരിത നായർ

Continue reading “ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലുടന്‍ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാര്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു; സരിത നായർ”